OBCHODOVANIE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Účinné od: 1. 1. 2024

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) stanovujú podmienky, za ktorých Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, so sídlom Palisády 736/46, 811 06 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00179213, registrovaná Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (ďalej „Organizátor“) organizuje vzdelávacie a iné odborné podujatia, a to formou: školení, seminárov, workshopov, kurzov, konferencií, online vzdelávacích služieb, či iným obdobným spôsobom, a poskytuje vzdelávacie materiály úzko súvisiace s jej vzdelávacou činnosťou, a to formou predaja elektronických dokumentov: PDF dokumentov, video dokumentov, MP3 dokumentov, či prostredníctvom ďalších digitálnych platforiem. VOP zároveň upravujú práva a povinnosti účastníkov týchto podujatí a stanovujú podmienky, za ktorých im Organizátor resp. Predajca poskytuje s tým súvisiace produkty a služby (ďalej tiež „Predajca“).

1.2
Okrem pojmov, ktoré sú osobitne definované v ktorejkoľvek časti týchto VOP, sú v týchto VOP používané aj nasledovné pojmy, pričom ich význam je nevyhnutné vykladať tak, ako sú definované nasledovne:

1.2.1.
„Organizátor“ je registrovanou cirkvou uvedenou v ods. 1.1. týchto VOP.

1.2.2.
„Účastníkom“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zúčastní Vzdelávacieho podujatia organizovaného Organizátorom.

1.2.3.
„Používateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistruje v členskej sekcii online vzdelávacích služieb na web adrese www.akademia.edumiscentrum.sk .

1.2.4.
„Vzdelávacie podujatie“ je akékoľvek vzdelávacie a iné odborné podujatie, najmä školenie, seminár, workshop, konferencia, akreditované vzdelávanie, ktoré je poskytnuté vo forme prezenčnej (za fyzickej účasti Účastníka) alebo diaľkovej (za použitia prostriedkov diaľkovej komunikácie, najmä cez aplikácie Zoom, Google Meet, MS Teams a pod.)

1.2.5.
„Zmluva“ je zmluva uzavretá medzi Organizátorom a Účastníkom v zmysle týchto VOP.

1.3
Účastník je v postavení spotrebiteľa v prípade, ak je fyzickou osobou, ktorá podľa ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka a § 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Zmluva uzatvorená s Účastníkom – spotrebiteľom (ďalej len „Spotrebiteľ“) je spotrebiteľskou zmluvou v zmysle § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka a vzťahujú sa na ňu zákonné ustanovenia o spotrebiteľskom práve.

1.4
Účastník je v postavení podnikateľa v prípade, ak je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že v prípade, ak Účastník pri svojej registrácii na webovej stránke, v objednávke a/alebo kedykoľvek počas uzatvárania a plnenia zmluvy, uvedie IČO, DIČ alebo IČ DPH, bude považovaný za Účastníka, ktorý nie je Spotrebiteľom. Zmluva uzatvorená s podnikateľom je zmluva uzatvorená podľa § 261 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom zmluvný vzťah, ktorý vznikne medzi Organizátorom a Účastníkom – podnikateľom sa považuje za obchodnoprávny vzťah.

1.5
Tieto VOP platia v plnom rozsahu, pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak. V prípade rozporu alebo rozdielností medzi úpravou vzájomných práv a povinností zmluvných strán obsiahnutou v týchto VOP, majú pred znením VOP prednosť odchylné dojednania zmluvných strán obsiahnuté v písomnej zmluve, a to iba v rozsahu odchýlneho dojednania.

1.6
Účastník je povinný pred začatím využívania služieb – prihlásením sa na Vzdelávacie podujatie, t.j. vyplnením a odoslaním prihlášky, resp. objednaním poskytovaného online kurzu sa oboznámiť s VOP a vysloviť s nimi výslovný súhlas.

2. PODMIENKY VZDELÁVACÍCH PODUJATÍ

2.1
Účastník v prípade záujmu o Vzdelávacie podujatie vyplní online registračný formulár určený Organizátorom (ďalej len „prihláška“). V prihláške Účastník uvedie všetky požadované identifikačné údaje: meno a priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo, v poznámke uvedie IČO, DIČ, IČ DPH (ak má pridelené), prípadne iné údaje vyžadované Organizátorom a následne vyjadrí súhlas so znením VOP. Ak Účastník nevyplní všetky požadované údaje, je povinný tieto poskytnúť ihneď po výzve Organizátora. V prípade, ak Vzdelávacie podujatie je organizované za účastnícky poplatok, odoslaním vyplnenej prihlášky Účastník potvrdzuje, že akceptuje výšku účastníckeho poplatku podľa aktuálneho cenníka Organizátora.

2.2
Organizátor po doručení prihlášky potvrdí Účastníkovi prijatie tejto prihlášky. K uzavretiu Zmluvy dochádza okamihom potvrdenia prihlášky Účastníka Organizátorom. Ak je Vzdelávacie podujatie spoplatnené, sprievodné informácie uvádzajú pokyny k platbe, na základe ktorých Účastník zaplatí účastnícky poplatok. V prípade, ak o to Účastník požiada, Organizátor mu zašle faktúru.

2.3
Faktúru, resp. iný účtovný doklad, je Organizátor oprávnený zaslať aj elektronickou formou na e-mail uvedený Účastníkom v prihláške, prípadne pri prihlasovaní sa na Vzdelávacie podujatie.

2.4
V prípade Účastníka, ktorý je mladší ako 16 rokov, prihlášku vypĺňa jeho zákonný zástupca.

2.5
Výška účastníckeho poplatku je Účastníkovi stanovená podľa aktuálneho cenníka prístupného na webovej stránke Organizátora alebo priamo v prihláške na konkrétne Vzdelávacie podujatie. Všetky platby sú hradené Účastníkom bankovým prevodom, na bankový účet Organizátora oznámený Účastníkovi, alebo platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány na bankový účet Organizátora, ak nie je Organizátorom výslovne uvedené inak.

2.6
Organizátor je platiteľom DPH. Dodania tovaru a služieb sú oslobodené od DPH podľa §31 a § 32 Zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

3. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA

3.1
Účastník sa zaväzuje poskytnúť v prihláške a kedykoľvek počas trvania zmluvy pravdivé, úplné a presné identifikačné a osobné údaje a v prípade ich zmeny tieto neodkladne oznámiť Organizátorovi.

3.2
Účastník súhlasí a berie na vedomie, že sa bude počas Vzdelávacieho podujatia riadiť pokynmi a inštrukciami Organizátora.

3.3
Účastník je povinný dodržiavať disciplínu, vzájomnú ohľaduplnosť a dôsledne dodržiavať režim výučby a priebehu Vzdelávacieho podujatia tak, aby nespôsoboval svojím konaním ich rušenie a nevytváral prekážky vo výučbe a priebehu Vzdelávacieho podujatia. V prípade zistenia porušenia vyššie uvedených povinností Účastníka má Organizátor právo v daný deň nevpustiť Účastníka na Vzdelávacie podujatie, resp. Účastníka z výučby vykázať, a to bez nároku na vrátenie už zaplateného účastníckeho poplatku, pričom nárok Organizátora na náhradu škody tým nie je dotknutý.

3.4
Vzdelávacie podujatie sa môže konať v priestoroch Organizátora, v priestoroch jeho zmluvných partnerov alebo na inom mieste určenom Organizátorom.

3.5
Účastník plne zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí Organizátorovi, ako aj jeho zmluvným partnerom v súvislosti s účasťou na Vzdelávacom podujatí. V prípade spôsobenia škody je Organizátor oprávnený uplatňovať voči Účastníkovi náhradu škody.

3.6
V prípade, ak ide o Účastníka mladšieho ako 18 rokov, zákonný zástupca takéhoto maloletého Účastníka má povinnosť poučiť maloletého Účastníka o pravidlách správania sa v dotknutých priestoroch (napr. o povinnosti, aby maloletí Účastníci prispôsobili svoj pohyb a aktivity podmienkam Vzdelávacieho podujatia, nezdržiavali sa v priestoroch Vzdelávacieho podujatia bez určeného sprievodu, nepoužívali iné, než určené pomôcky a technológie a dodržiavali všetky pokyny a usmernenia zodpovednej osoby, lektora a Organizátora. Zákonný zástupca je zodpovedný za účasť maloletého Účastníka na Vzdelávacom podujatí, za zabezpečenie jeho prípravy, ako aj riadne a včasné dostavenia sa na Vzdelávacie podujatie. Organizátor nie je zodpovedný za maloletého Účastníka mimo konkrétne určených priestorov, v ktorých sa Vzdelávacie podujatie koná (uvedených v pokynoch Organizátora), a doby, v ktorej sa Vzdelávacie podujatie uskutočňuje.

3.7
Účastník sa zaväzuje, že bude dodržiavať VOP, príslušné právne predpisy a pokyny Organizátora. Porušenie VOP, právnych predpisov alebo pokynov Organizátora Účastníkom oprávňuje Organizátora k okamžitému prerušeniu a/alebo zastaveniu poskytovania Vzdelávacieho podujatia a k zablokovaniu prístupu Účastníka do systémov Vzdelávacieho podujatia, ako aj zabráneniu vstupu Účastníka do priestorov Vzdelávacieho podujatia. Ak bude prístup z dôvodu preukázaného porušenia VOP Účastníkovi zablokovaný/zabránený, zaniká dňom takéhoto zablokovania/zabránenia prístupu automaticky zmluva medzi Organizátorom a Účastníkom, ako aj jeho registrácia, a to bez nároku na vrátenie zaplateného účastníckeho poplatku za Vzdelávacie podujatie, pričom nárok Organizátora na náhradu škody tým nie je dotknutý.

3.8
Pri zrušení Vzdelávacieho podujatia zo strany Organizátora alebo pri závažnej zmene Vzdelávacieho podujatia vykonanej Organizátorom má Účastník právo voľby, či od zmluvy odstúpi alebo bude súhlasiť s náhradným Vzdelávacím podujatím ponúknutým Organizátorom, prípadne iným návrhom riešenia uvedeným Organizátorom. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta realizácie Vzdelávacieho podujatia, alebo zmena lektora v prípade, že je zabezpečená adekvátna náhrada miesta, programu a lektora Vzdelávacieho podujatia.

3.9
V prípade, ak je zmluva uzatvorená s Účastníkom ako právnickou osobou (napr. škola, zamestnávateľ), a to v prospech tretích osôb (napr. žiakov a žiačok školy, prípadne zamestnancov), ktorých určila právnická osoba, právnická osoba je povinná zabezpečiť, aby tieto tretie osoby dodržiavali pokyny Organizátora a tieto VOP.

3.10
Účastník Vzdelávacieho podujatia (fyzická osoba) má, ak je tak určené Organizátorom, po úspešnom absolvovaní Vzdelávacieho podujatia nárok na udelenie certifikátu, ak splní osobitné podmienky, ktoré sú stanovené pre dané Vzdelávacie podujatie.

3.11
Organizátor neposkytuje žiadne iné záruky vo vzťahu k Vzdelávaciemu podujatiu, než ktoré sú výslovne uvedené v týchto VOP alebo Organizátorom zverejnených podmienkach Vzdelávacieho podujatia. Organizátor najmä nepreberá žiadne záruky, že Vzdelávacie podujatie prinesie Účastníkovi ním želaný výsledok, resp. praktické zručnosti a vedomosti, nakoľko uvedené závisí od rozsahu aktivít a činnosti samotného Účastníka. Organizátor však garantuje, že počas Vzdelávacieho podujatia budú dodržané všetky organizačné podmienky pre jeho realizáciu, ak nie je v týchto VOP alebo Organizátorom vopred uvedené inak.

4. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

4.1
Organizátor sa zaväzuje umožniť Účastníkovi absolvovať vzdelávanie počas celej doby trvania Vzdelávacieho podujatia. Organizátor zabezpečuje pre každého Účastníka vzdelávací materiál, ktorého cena je zahrnutá v účastníckom poplatku, ak sa platí. V prípade bezplatného vzdelávania umožní Organizátor zakúpenie vzdelávacieho materiálu.

4.2
Organizátor poskytne Účastníkovi všetky dostupné organizačné informácie o Vzdelávacom podujatí, ak je to možné, a to v primeranej lehote pred konaním Vzdelávacieho podujatia.

4.3
V prípade, že nastanú akékoľvek okolnosti, ktoré Organizátorovi znemožňujú zabezpečiť Vzdelávacie podujatie, jeho program alebo lektora(ov)/prednášajúceho(ich) podľa zmluvy, je Organizátor oprávnený zabezpečiť jeho zmenu alebo ho zrušiť. Tieto skutočnosti je Organizátor povinný oznámiť Účastníkovi bez zbytočného odkladu.

4.4
Organizátor si vyhradzuje najmä právo zrušiť Vzdelávacie podujatie v prípade nedostatočného počtu prihlásených Účastníkov, ktorý je nevyhnutný pre realizáciu a konanie konkrétneho Vzdelávacieho podujatia.

4.5
V prípade, ak Účastník odstúpi od zmluvy/ prípadne Organizátor zruší zmluvu, z dôvodu zrušenia Vzdelávacieho podujatia alebo závažnej zmeny programu Vzdelávacieho podujatia, Organizátor vráti Účastníkovi ním zaplatený účastnícky poplatok za Vzdelávacie podujatie.

4.6
Zodpovednosť Organizátora za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvy je vylúčená, ak bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä tzv. vyššej moci). V takom prípade nie je Organizátor povinný vrátiť Účastníkovi ním zaplatený účastnícky poplatok za Vzdelávacie podujatie. Vyššou mocou sa rozumie okolnosť, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvných strán, je nepredvídateľná, neprekonateľná a neodvrátiteľná, najmä povodeň, požiar, zemetrasenie či iná prírodná udalosť alebo katastrofa, mimoriadna situácia, nepokoje, povstanie, štrajk, invázia, vojna, vojnový, výnimočný alebo núdzový stav, terorizmus, epidémia/pandémia alebo prepuknutie nákazlivej choroby (napr. ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2), zmena legislatívy vrátane prijatia novej legislatívy, či všeobecne záväzné nariadenia vydané orgánmi verejnej moci vrátane karanténnych opatrení, embarga, vývozných alebo dovozných obmedzení či iných zákazov a príkazov.

5. ONLINE VZDELÁVACIE SLUŽBY

5.1
Online vzdelávacie služby sú poskytované na web adrese www.akademia.edumiscentrum.sk prostredníctvom technologickej platformy Mentortools.com pre registrovaných užívateľov (ďalej len „Používatelia“) vo forme video kurzov a sprievodných vzdelávacích materiálov.

5.2
Používateľský účet umožňuje registrovanému požívateľovi absolvovať online vzdelávacie kurzy.

5.3
Užívateľský účet je určený výhradne jednej osobe a zdieľanie prihlasovacích údajov je v rozpore s používaním online vzdelávacích služieb podľa Článku 3 týchto VOP.

5.4
Na vytvorenie užívateľského účtu poskytovateľ služby vyžaduje nasledujúce informácie: a) meno a priezvisko, b) aktívnu e-mailovú adresu, c) vytvorenie hesla.

5.5
Užívateľské prostredie umožňuje používateľovi zobraziť okrem dostupných vzdelávacích kurzov nasledujúce informácie: a) osobné údaje, b) objednávky, c) certifikáty absolvovaných kurzov.

5.6
Prístup k jednotlivým online kurzom závisí od druhu predplatného, ktoré si užívateľ zvolí, respektíve časovej doby predplatného. Platforma poskytuje následné typy predplatného: a) bezplatné kurzy, b) predplatenie konkrétneho plateného kurzu, c) prístup k všetkým plateným kurzom (predplatné).

5.7
K uzavretiu Zmluvy dochádza okamihom úhrady konkrétneho plateného kurzu resp. úhrady predplatného všetkých platených kurzov.

5.8
Užívateľ je povinný pred uhradením ceny plateného kurzu skontrolovať, či prehrávanie úvodného ukážkového videa je funkčné a jeho technické vybavenie (hardvér aj softvér) a internetové pripojenie mu umožňuje absolvovanie kurzu. Uhradením online kurzu užívateľ potvrdzuje, že prehrávanie video kurzu je v rámci jeho technického vybavenia plne funkčné a užívateľ akceptuje kvalitu a spôsob prehrávania zakúpeného digitálneho obsahu. Organizátor nezodpovedá za to, ak po uhradení ceny dôjde na strane Užívateľa k výmene hardvéru alebo softvéru, ktorý čiastočne alebo úplne znemožní prehrávanie video kurzu.

5.9
K strate prístupu platených služieb dochádza zlyhaním platobnej metódy bez okamžitej nápravy.

5.10
Registrovaný používateľ nie je oprávnený zdieľať akýkoľvek obsah online kurzu alebo jeho časť s ďalšími osobami. Ak sú súčasťou online kurzu vzdelávacie materiály, ktoré je možné zálohovať a uložiť, je Užívateľ oprávnený používať tieto materiály pre svoju osobnú potrebu aj po absolvovaní online kurzu, či skončení predplatného.

5.11
Registrovaný používateľ je zodpovedný za zabezpečenie svojho účtu. Ak sa domnieva, že jeho účet bol napadnutý, alebo odcudzený, bezodkladne o tom informuje poskytovateľa služby na email adrese podpora@edumiscentrum.sk .

5.12
Registrovaný užívateľ môže požiadať o trvalé odstránenie užívateľského účtu na email adrese podpora@edumiscentrum.sk prostredníctvom svojej zaregistrovanej email adresy. K trvalému odstráneniu účtu dôjde bezodkladne po obdržaní žiadosti.

6. AUTORSKÉ PRÁVA

6.1
Účastníkovi, ktorému sú poskytnuté vzdelávacie materiály zo strany Organizátora alebo jeho zmluvných partnerov (lektorov), je oprávnený využívať tieto materiály iba a výlučne pre osobné a nekomerčné účely, a to v rozsahu nevyhnutnom pre úspešné absolvovanie Vzdelávacieho podujatia. Účastník je povinný dodržiavať všetky vyhlásenia a obmedzenia týkajúce sa práva duševného vlastníctva uvedené v materiáloch, prípadne inak prezentované v spojení s materiálmi. Účastník nie je oprávnený udeľovať právo na užívanie materiálov tretím osobám, ani dané právo prevádzať. Neoprávnené používanie materiálov predstavuje porušenie práv duševného vlastníctva, ktoré má občianskoprávne, ako aj trestnoprávne dôsledky.

6.2
Účastník nie je oprávnený kopírovať ani rozširovať žiadne materiály poskytnuté zo strany Organizátora, pokiaľ nie je Organizátorom výslovne uvedené inak.

6.3
Na Spotrebiteľa sa v prípade nákupu vzdelávacích materiálov resp. publikácií vzťahujú identické povinnosti súvisiace s právom duševného vlastníctva uvedené v ods. 5.1. a 5.2 týchto VOP.

7. STORNO PODMIENKY

7.1
Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy, t.j. stornovať svoju prihlášku a zrušiť svoju účasť na Vzdelávacom podujatí bez uvedenia dôvodu (ďalej len „stornovanie prihlášky“), v lehote 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy. V takom prípade Organizátor vráti Účastníkovi zaplatený účastnícky poplatok v plnej výške. V prípade, ak sa Vzdelávacie podujatie začne pred uplynutím vyššie uvedenej 14 dňovej lehoty s výslovným súhlasom Spotrebiteľa, Spotrebiteľ vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po absolvovaní Vzdelávacieho podujatia. Formulár pre odstúpenie od zmluvy (stornovanie prihlášky) je dostupný v elektronickom dokumente Odstúpenie od zmluvy.

7.2
Ak dôjde k stornovaniu prihlášky Spotrebiteľom až po uplynutí 14 dňovej lehoty od uzavretia zmluvy, prípadne ide o stornovanie prihlášky Účastníkom, ktorý nie je Spotrebiteľom, v takom prípade je Účastník povinný uhradiť Organizátorovi nasledovné náklady spojené so zabezpečením účasti Účastníka na Vzdelávacom podujatí:

7.2.1
30 % z účastníckeho poplatku pri stornovaní prihlášky 10 a viac kalendárnych dní pred začiatkom Vzdelávacieho podujatia;

7.2.2
50 % z účastníckeho poplatku pri stornovaní prihlášky medzi 10 a 3 dňom pred začiatkom Vzdelávacieho podujatia;

7.2.3
80 % z účastníckeho poplatku pri stornovaní 3 a menej dní pred začiatkom Vzdelávacieho podujatia.

7.2.4
V prípade, ak sa Účastník až po začatí Vzdelávacieho podujatia rozhodne, že sa Vzdelávacieho podujatia nezúčastní, nemá Účastník nárok na vrátenie účastníckeho poplatku.

7.3
S predchádzajúcim súhlasom Organizátora môže Účastníka na Vzdelávacom podujatí zastúpiť náhradník.

7.4
Spotrebiteľ má právo odstúpiť od objednania vzdelávacieho materiálu resp. publikácie pred jej doručením bez uvedenia dôvodu. V takom prípade Predajca vráti Spotrebiteľovi zaplatený poplatok za vzdelávací materiál resp. publikáciu v plnej výške. Po doručení digitálneho produktu nemá Spotrebiteľ nárok na vrátenie uhradenej sumy za vzdelávací materiál resp. publikáciu.

7.5
Užívateľ online vzdelávacích služieb v prostredí www.akadémia.edumiscentrum.sk môže do 14 dní odo dňa uhradenia plateného online kurzu alebo predplatného odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. Formulár pre odstúpenie od zmluvy je dostupný v elektronickom dokumente Odstúpenie od zmluvy.

8. REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE SPOTREBITEĽOV

8.1
V prípade spoplatnených Vzdelávacích podujatí Organizátor zodpovedá za vady Vzdelávacieho podujatia.

8.2
Za vadu Vzdelávacieho podujatia sa považuje nedodržanie organizačných podmienok Vzdelávacieho podujatia zo strany Organizátora, ak tieto majú za následok závažnú zmenu Vzdelávacieho podujatia. V takomto prípade má Účastník právo voľby, či od zmluvy odstúpi alebo bude súhlasiť s náhradným Vzdelávacím podujatím ponúknutým Organizátorom, prípadne iným návrhom riešenia uvedeným Organizátorom.

8.3
Za vadu Vzdelávacieho podujatia nemožno považovať nedostatky spôsobené samotným Účastníkom alebo inými Účastníkmi, resp. nedostatky subjektívne vnímané Účastníkom, ktoré sa netýkajú organizačných podmienok pre realizáciu Vzdelávacieho podujatia.

8.4
Organizátor taktiež nezodpovedá za akékoľvek problémy a škody, ktoré nemajú pôvod u Organizátora.

8.5
V prípade vady Vzdelávacieho podujatia má Účastník právo reklamovať takúto vadu u Organizátora bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od ukončenia Vzdelávacieho podujatia; po uvedenej lehote nie je Organizátor povinný reklamáciu prijať, ak tieto podmienky alebo právne predpisy nestanovia inak. Organizátor rozhodne o reklamácii, t.j. navrhne spôsob vybavenia reklamácie, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Ak je Účastníkom Spotrebiteľ, Organizátor je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Zmluvy odstúpiť.

8.6
Vybavením reklamácie sa rozumie písomné vyjadrenie Organizátora o uznaní nároku alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie. O vybavení reklamácie Spotrebiteľa vydá Organizátor Účastníkovi písomný doklad.

8.7
Organizátor je povinný pri uplatnení reklamácie Spotrebiteľa vydať Účastníkovi potvrdenie (reklamačný protokol). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Organizátor je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.8
Za účelom reklamácie môže Účastník kontaktovať Organizátora na týchto kontaktných údajoch:
Adresa: Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Palisády 736/46, 811 06 Bratislava – Staré Mesto
Email: matej.orac@edumiscentrum.sk
Telefónne číslo: 0918 828 351

8.9
Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom dohľadu, ktorý kontroluje dodržiavanie povinností Organizátora podľa všeobecne záväzných predpisov. Spory, ktoré vzniknú medzi Organizátorom a Spotrebiteľom je možné riešiť aj mimosúdnym spôsobom a za týmto účelom je Spotrebiteľ oprávnený podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení. Aktuálny zoznam subjektov oprávnených na alternatívne riešenie sporov je dostupný na elektronickej stránke Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov.

8.10
Spotrebiteľ môže uplatniť svoje práva a nároky aj prostredníctvom Európskej platformy Riešenia sporov online, ktorá je dostupná na elektronickej stránke Riešenie sporov online.

8.11
Akékoľvek reklamácie Spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese Organizátora.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1
Osobné údaje Účastníka ako fyzickej osoby, ktoré boli poskytnuté dotknutou osobu pre uzavretie a plnenie zmluvy, spracúva Organizátor (e-mail: vzdelavanieemc@ecav.sk), a to za účelom organizácie Vzdelávacieho podujatia a umožnenia účasti Účastníkov na tomto Vzdelávacom podujatí, pričom táto oblasť pokrýva najmä úkony od potvrdenia prihlášky Účastníka, plnenia zmluvných povinností, zorganizovania Vzdelávacieho podujatia, ako aj vybavovania reklamácií a prípadného ukončovania zmluvy.

9.2
Pre uvedené spracúvanie osobných údajov nie je potrebné získať súhlas dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie sa vykonáva z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Účastník ako fyzická osoba. Ak Účastník uzatvára zmluvu v prospech tretej osoby, ktorá sa považuje za dotknutú osobu alebo poskytuje Organizátorovi osobné údaje na svojich štatutárov, zamestnancov, iné kontaktné osoby, s ktorými má Organizátor komunikovať v súvislosti s plnením zmluvy, takéto spracúvanie sa vykonáva na právnom základe oprávneného záujmu Organizátora a Účastníka riadne a včas plniť povinnosti zo zmluvy.

9.3
Organizátor je zároveň oprávnený spracúvať osobné údaje Účastníka za účelom zasielania ponuky vlastných podobných tovarov a služieb (priamy marketing), pričom tak môže robiť bez súhlasu Účastníka, avšak Účastník je oprávnený kedykoľvek voči takémuto spracúvaniu namietať.

9.4
Osobné údaje uchováva Organizátor po dobu trvania zmluvy a 3 roky po jej ukončení (v prípade certifikátov sa tieto uchovávajú po dobu 5 rokov odo dňa ukončenia Zmluvy), ak všeobecne záväzné právne predpisy nestanovujú dlhšiu lehotu.

9.5
Osobné údaje Organizátor nikomu nesprístupňuje, s výnimkou osôb poskytujúcich účtovné služby, právne služby či zazmluvnených externých lektorov/ školiteľov.

9.6
Osobné údaje sa neprenášajú do tretích krajín a/alebo medzinárodných organizácií.

9.7
V súvislosti s ochranou osobných údajov má dotknutá osoba právo na prístup k osobným údajom, ich opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania, ako aj právo namietať proti ich spracúvaniu a právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

9.8
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ak k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné zo strany Organizátora riadne plniť povinnosti súvisiace s plnením zmluvy.

9.9
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené na elektronickej stránke Podmienky ochrany osobných údajov.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1
Tieto VOP platia pre všetkých Účastníkov a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

10.2
Právne vzťahy medzi Organizátorom a Účastníkom neupravené VOP a zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, ak sa na tieto vzťahy (v prípade Spotrebiteľov) nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

10.3
Prípadná neplatnosť niektorých ustanovení VOP a zmluvy nemá vplyv na ich ostatný obsah.