Kristína Liberčanová

Sociálna pedagogička

 

 

Absolvovala vedeckú pedagogiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Profesijne patrí k prvej generácii sociálnych pedagógov už oficiálne pôsobiacich v školskej a poradenskej praxi. V súčasnosti odovzdáva svoje skúsenosti študentom sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity.

Pôsobí aj ako katechétka na Základnej škole Milana Rastislava Štefánika v Bratislave a je presbyterskou v CZ ECAV Staré Mesto Bratislava.

Oblasti poradenstva

 • rodinná výchova: výchovné stratégie, iné formy spolužitia, podpora v náročných situáciách, výchova v sociálne znevýhodňujúcich podmienkach
 • edukácia v inštitúciách: školská adaptácia, inklúzia, prevencia a intervencia sociálno-patologických javov – šikanovanie, ne/látkové závislosti, užívanie látkových drog, gambling, problémové prijímanie potravy, kriminálne správanie sa
 • socializácia: zvládanie obdobia vzdoru, inakosti, hľadanie vlastnej identity, sebarozvoj, problémové správanie sa, poruchy správania sa (záškoláctvo, agresívne správanie)
 • koučing v profesijnej alebo životnej situácii
 • duchovné sprevádzanie v rôznych životných situáciách (tútoring, supervízia)
 • mentoring pre katechétov (výučba náboženskej výchovy, odporúčanie zdrojov, misijné aktivity napr. táborov)

Konzultácie

každý pondelok v čase 17.00 – 19.00 hod. (okrem štátnych sviatkov)

Kontaktujte ma

  Čo sa deje po odoslaní formulára …

  Po obdržaní správy formulára reagujem do email schránky odosielateľa do 48 hodín.

  Ak by ste odo mňa nedostali správu do 3 dní, kontaktuje podpora @edumiscentrum.sk .

  Detail profilu