Webinár

DUCHOVNÉ SPREVÁDZANIE

22. NOVEMBER 2023 | 18:00 – 19:30 | Online

Duchovné sprevádzanie predstavuje nosnú spôsobilosť spirituálnej činnosti duchovných, náboženských pedagógov, ale i ďalších pomáhajúcich profesií inklinujúcich k podpore a rozvíjaniu duchovného potenciálu jednotlivcov.

CIEĽ

Počas webinára účastník získa základné informácie o duchovnom sprevádzaní, vzťahoch medzi príbuznými procesmi (facilitácia, mentoring, koučing, terapia). Oboznámi sa s postupným kreovaním v čase a aktuálnymi trendami v oblasti duchovného sprevádzania a jestvujúcimi zdrojmi. Zároveň bude prezentovaná jedna z koncepcií a metodická pomôcka pre duchovné sprevádzanie v praxi s ponukou pre ďalšie vzdelávanie formou dlhodobého kurzu pre hlbšie osvojenie si jednotlivých teoretických východísk a praktických techník v rôznych oblastiach duchovnej praxe.

Zameranie jednotlivých kapitol metodickej príručky umožní účastníkovi napr. uvažovať nad vlastným duchovným statusom, osobným duchovným príbehom a rastom, osvojených interpretáciách viery vstupujúcich do duchovného sprevádzania, ako i emóciách, vedení rozhovoru, obranných mechanizmoch, výzvach a perspektívach, prekážkach, podpore a know-how v duchovnom sprevádzaní. Tieto úvahy bude možné neskôr prehĺbiť kontinuálnym vzdelávaním (absolvovaním zážitkových cvičení, ktoré umožnia uvedomiť si, prežiť a pretaviť osvojené poznatky a skúsenosti do samotnej praxe duchovného sprevádzania).

PRE KOHO JE WEBINÁR URČENÝ

Webinár je príležitosťou pre teológov, študentov teológie, spirituálov, pedagógov, odborníkov pomáhajúcich profesií, rodičov, ktorí sa pripravujú alebo už duchovne sprevádzajú deti, mladých ľudí, dospelých, seniorov v rodine, škole, farnostiach, cirkevných zboroch, voľnočasových útvaroch, náboženských spoločenstvách a komunitách.

ČO JE POTREBNÉ MAŤ NA WEBINÁR?

Záujem a osobné predpoklady k duchovnému sprevádzaniu (vítané sú poznatky z oblasti religionistiky, teológie, psychológie, pedagogiky, osobná skúsenosť so sprevádzaním či lektorstvom).

Pre pripojenie sa na online webinár je potrebné internetové pripojenie, ideálne cez PC, výhodou je prechádzajúca skúsenosť s aplikáciou ZOOM.

MÁTE OTÁZKY?

Píšte ich na matej.orac@edumiscentrum.sk.

0/5€

Termín: 22. 11. streda

Kapacita: 100 účastníkov

Miesto konania: Zoom

Certifikát: nie

Zdieľať

Kristína Liberčanová

lektorka

pôsobí na katedre Pedagogických štúdií Pedagogickej fakulty TRUNI v odbore sociálna pedagogika. Je katechétkou evanjelického a. v. náboženstva a presbyterkou v Bratislave.

Martin Dojčár

lektor

pôsobí v odbore religionistika na Trnavskej univerzite, kde je zároveň šéfredaktorom vedeckého časopisu Spirituality Studies. Jeho špecializáciou je komparatívny výskum spirituality.

ESHOP